Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

    Ondernemer: VOF De Ruilhoek;
    Inbrenger: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon woonachtig in Nederland en 18 jaar of ouder, die kleding in consignatie aanbiedt aan afnemer via de webshop van De Ruilhoek Online:
    Mijn Account: gepersonaliseerd onderdeel van de website waarop inbrenger kan zien welke kleding door De Ruilhoek Online in de webshop is geplaatst en welk deel daarvan reeds is verkocht en tegen welke prijs. Tevens kan inbrenger verzoeken giraal het saldo te laten overboeken naar een door inbrenger aangewezen bankrekeningnummer:
    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Ruilhoek Online;
    Items: de kledingstukken en accessoires die op de website te koop worden aangeboden;
    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij door verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van techniek voor communicatie op afstand (Internet / Website);
    Webshop: de door De Ruilhoek via nevenvestiging De Ruilhoek Online geëxploiteerde webshop;
    Website: www.deruilhoekonline.nl

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

          VOF De Ruilhoek

          Maasstraat 146 hs

          1079 BK Amsterdam

          KvK-nummer:  34293926

          BTW-identificatienummer: 818999366 B 01

          Nevenvestiging: De Ruilhoek Online

          Vestigingsnummer 30581834

          Wim Noordhoekkade 130

          1087 LH Amsterdam

Artikel 3 - Toepasselijkheid

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Ruilhoek Online en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen De Ruilhoek Online en consument.
    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4 - Het Aanbod

    De website bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden Items. De Ruilhoek Online kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Ruilhoek Online is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
    De overeenkomst tussen De Ruilhoek Online en consument komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de bestelling uitdrukkelijk door De Ruilhoek Online per e-mail aan de consument is bevestigd.

Artikel 5 - De Overeenkomst

    Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Item(s), dient de consument rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden wanneer van toepassing de maten vermeld zoals op het label. Bij twijfel kan de consument contact opnemen via: info@deruilhoekonline.nl
    De aangeboden Item(s) verkeren in goede staat, zijn van hoge kwaliteit en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet gebruikte kleding is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.
    Bij aankoop van Item(s) via de webshop heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van veertien werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na verzending van de Item(s). Consument dient voor het verstrijken van deze bedenktermijn De Ruilhoek Online per email te melden dat zij/hij gebruik wil maken van haar/zijn recht de Item(s) te retourneren en een beschrijving van de klacht te geven.
    Tijdens voornoemde bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels, codering en verpakking. Consument zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de Item(s) wenst te behouden. Indien consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (incl. streepjescode en andere labels) aan De Ruilhoek Online retourneren, conform de verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van consument ongeacht de wijze van terugzending. Het eventueel door consument betaalde bedrag (exclusief kosten van terugzending) zal De Ruilhoek Online zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde Item(s) terugbetalen.
    De Overeenkomst tussen De Ruilhoek Online en consument eindigt wanneer consument de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 6 - De levering

    Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan De Ruilhoek Online kenbaar heeft gemaakt.
    De bestelling wordt verzonden via een door De Ruilhoek Online aan te wijzen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs van de Items, zoals vermeld op de website, zijn exclusief handelings- en verzendkosten.
    De Ruilhoek Online streeft ernaar om een verkocht Item binnen 7 werkdagen na bestelling bij de consument te bezorgen, tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces.
    Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die De Ruilhoek Online per email ontvangt en waarmee ze via een weblink meer inzicht kan verschaffen in de status van de verzending. Indien een zending na 7 werkdagen nog niet gearriveerd is, dient de consument dit te melden via info@deruilhoekonline.nl. De Ruilhoek Online zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid op te lossen.
    Als de bezorging met meer dan 20 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval De Ruilhoek Online het door consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.
    Consument is verplicht de door De Ruilhoek Online geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Ruilhoek Online gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening en risico van consument.
    De Ruilhoek Online behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan consument te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 7- De prijs en de betaling

    De prijs die door het team van De Ruilhoek Online aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van de kwaliteit, het merk, de courantheid en de staat waarin een item zich bevindt. De nieuwprijs die staat vermeld is gebaseerd op of voor hoeveel het daadwerkelijke product elders online verkocht wordt, of een prijs die vergelijkbaar is in dezelfde catagorie van dat merk.
    De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzend en handelingskosten a euro 5,95.
    Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt De Ruilhoek Online deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten.
    Betaling van de bestelde Item(s) kan geschieden door directe betaling na de bestelling via Ideal of Paypal.
    Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

Artikel 8 -Specifieke bepalingen met betrekking tot de inbreng van de Kleding

    Iedere potentiële inbrenger kan via de website een verzendpakket aanvragen. Het verzendpakket wordt voorzien van een voorgefrankeerde adressticker en een formulier dat ingevuld dient te worden, door De Ruilhoek Online aan de potentiële inbrenger toegestuurd.
    In plaats van het verzendpakket, kan de inbrenger ook kiezen om een label, een verzendsticker en het voornoemde formulier te downloaden en te printen. Het label en verzendsticker kunnen door inbrenger op een doos worden geplakt, die met kleding ingeleverd dient te worden bij een door De Ruilhoek Online aan te wijzen logistieke dienstverlener. Deze zal zorgdragen voor de verzending.
    Het verzendpakket kan gevuld worden met nieuwe en in zeer goede staat verkerende, tweedehands dameskleding van bepaalde merken en kwaliteit, die genoemd worden op de website. Deze tweedehands kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website staan vermeld. Zo dient de kleding schoon (gewassen dan wel gestoomd) en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Bovendien dient de Kleding niet uit de mode te zijn en te passen in het assortiment van De Ruilhoek Online. Uiteindelijke bepaalt een specialistisch team van De Ruilhoek Online of de ingestuurde kleding in aanmerking komt om in de webshop te worden opgenomen en zal inbrenger hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Dit team bepaalt tevens een realistische verkoopprijs waarvoor de kleding in de webshop wordt opgenomen.
    De ontvangen kleding wordt door De Ruilhoek Online zo spoedig mogelijk verwerkt (labellen, fotograferen etc.) en in de webshop geplaatst.
    Iedere inbrenger krijgt toegang tot een eigen Mijn Account waarop automatisch bijgehouden wordt welke kleding van inbrenger in de webshop is opgenomen en welke kleding reeds is verkocht. Op Mijn Account is tevens inzichtelijk wat de inkomsten van inbrenger zijn en kan giraal om uitbetaling gevraagd worden naar een door inbrenger ingevoerd bankrekeningnummer.
    Het verkooppercentage dat de inbrenger ontvangt indien een kledingstuk is verkocht, hangt af van de verkoopprijs. Inbrenger ontvangt een percentage van 50 procent van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop exclusief BTW.  Via Mijn Account kan inbrenger zien of kleding verkocht is. Het verkoopbedrag wordt in verband met de mogelijkheid van retourneren na minimaal 14 dagen bij het saldo toegevoegd waarna uitkering direct plaats kan vinden.
    In principe zal de De Ruilhoek Online de kleding na de retourdatum, zoals weergegeven in Mijn Account, de kleding uit de winkel halen. De retourdatum wordt bepaald aan de hand van de inbrengdatum. De retourdatum is dan 3 maanden plus het resterende deel van de maand waarin ingebracht is. U ontvangt een week voor het verstrijken van de retourdatum een mail waarin we de inbrenger vragen of de ingebrachte kleding aan een door de Ruilhoek Online te bepalen goed doel gedoneerd mag worden, of dat de inbrenger ingebrachte kleding per post teruggezonden wenst te krijgen. In dit laatste geval zal De Ruilhoek Online tot maximaal 25 stuks kleding een eenmalige vaste vergoeding voor handeling en verzending in rekening brengen van € 9,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die inbrenger heeft gegenereerd met de verkoop van haar kleding dan wel door De Ruilhoek Online in rekening worden gebracht.
    In sommige gevallen zal De Ruilhoek Online beoordelen dat de kleding nogmaals ingebracht kan worden bij de webshop. De inbrenger zal dan per mail om toestemming gevraagd worden. Het inbrengproces start dan opnieuw.
    Ook zal sommige kleding wellicht geschikt zijn om in te brengen in de fysieke winkel De Ruilhoek. De Ruilhoek Online vraagt dan per mail om toestemming en verzorgt het transport. De inbrenger krijgt dan een account bij de fysieke winkel de Ruilhoek, waarbij de klant kan inloggen en ook het verkoopproces kan volgen. Inbrengen in de fysieke winkel is alleen mogelijk voor kleding waarbij de inbrenger heeft aangegeven dat het als het niet verkocht wordt naar het goede doel mag of als de inbrenger zelf de kleding voor het verstrijken van de retourdatum de kleding zelf terugkomt halen uit de fysieke winkel De Ruilhoek.
    Inbrenger heeft het recht om voor het verstrijken van de retourdatum per e-mail aan De Ruilhoek Online een verzoek te doen om bepaalde door inbrenger geleverde kleding te (doen) retourneren. Alsdan zal De Ruilhoek Online tot maximaal 25 stuks Kleding een eenmalige vaste vergoeding voor handeling en verzending in rekening brengen van € 19,95. Dit bedrag zal worden verrekend met de opbrengsten die inbrenger heeft gegenereerd met de verkoop van haar Kleding dan wel door De Ruilhoek Online in rekening worden gebracht.
    Indien blijkt dat de Kleding door Afnemer wordt geretourneerd omdat deze niet voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 8.3 van deze Voorwaarden, dan heeft De Ruilhoek Online het recht deze Kleding alsnog af te keuren en conform de procedure als genoemd in artikel 3.7 te retourneren aan inbrenger. Indien De Ruilhoek Online aan inbrenger reeds het overeengekomen percentage heeft uitgekeerd dan zal dat door De Ruilhoek Online terugboekt worden uit mijn Account.
    De door inbrengers in consignatie gegeven kleding is niet door De Ruilhoek Online tegen brand en waterschade verzekerd. Deze Kleding bevindt zich derhalve op eigen risico van inbrenger bij De Ruilhoek Online dan wel bij een door haar aangestelde derden (opslag/verzendhuis).
    In het onverhoopte geval dat inbrenger een klacht over haar levering dan wel de plaatsing van de Kleding in de Webshop heeft dan dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden aan De Ruilhoek Online per post of e-mail via info@De Ruilhoek Online.nl, waarna De Ruilhoek Online zal trachten deze klacht naar tevredenheid van inbrenger op te lossen.
    inbrenger staat er voor in dat zij de rechtmatige eigenaar is van de Kleding en dat zij bevoegd is deze aan te bieden en te verkopen. Dit houdt onder andere in dat inbrenger garandeert dat de door haar in consignatie aangeboden Kleding niet gestolen is en geen inbreuk maakt op een aan een ander toekomend merken- en/of auteursrecht, inbrenger vrijwaart De Ruilhoek Online voor eventuele aanspraken van derden in dezen.

Artikel 9- De aansprakelijkheid

    De Ruilhoek Online is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van De Ruilhoek Online. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur met een maximum van EUR1.000,-
    De aansprakelijkheid van De Ruilhoek Online eindigt wanneer consument de koopprijs van de betreffende Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn van deze voorwaarden is verstreken.
    De Ruilhoek Online aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
    De Ruilhoek Online is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. De Ruilhoek Online draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

Artikel 10- Overmacht

    De Ruilhoek Online  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De Ruilhoek Online gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. De Ruilhoek Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Ruilhoek Online haar verbintenis had moeten nakomen.
    De Ruilhoek Online kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.